Today 2021 March2 (Tue) 20:25 Etc/GMT-9

Zoom สัมภาษณ์กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ (ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ)

กำหนดการ ZOOM สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.บว...

📍 ห้องประชุมกองแผนงาน ชั้น 4 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2

🕖 2021/03/05 15:30~2021/03/05 17:00

จัดทำ Foresight ครั้งที่ 4

📍 ห้อง The Brick X ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

🕖 2021/03/15 15:30~2021/03/15 17:30