Today 2021 March5 (Fri) 04:34 Etc/GMT-9
About 3 results

ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

📍 ณ ห้องประชุม 70 ปี ศรีสง่ามหานคร ชั้น 18 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี

🕖 2021/03/10 02:00~2021/03/10 02:00

ประชุมผู้บริหาร ม./กรรมการการเงินและทรัพย์สิน ม.

📍 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

🕖 2021/03/15~2021/03/16