Today 2021 March9 (Tue) 03:06 Etc/GMT-9

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะบดี ครั้งที่ 2/2564

📍 ๊ ณ ห้องประชุมสรัสจันทร อาคาร 10 ชั้น 2

🕖 2021/03/11 16:00~2021/03/11 18:30

ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดี ครั้งที่ 3/2564

📍 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3

🕖 2021/03/15 11:00~2021/03/15 14:00