Today 2024 June19 (Wed) 19:41 Etc/GMT-9
About 10 results

อบรม "ภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ" ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องบรรยาย B6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

🕖 2024/07/01 15:00~2024/07/12 18:00

ปฐมนิเทศนักศึกษาหลังปริญญา ประจำปีการศึกษา 2567

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

🕖 2024/07/15 10:45~2024/07/15 14:00

อบรม "การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาหลังปริญญา รุ่นที่ 6" ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

🕖 2024/07/15 15:00~2024/07/15 18:00

อบรม "เชิงปฏิบัติการ Smoking Cessation Practice รุ่นที่ 16"ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

🕖 2024/07/16 10:30~2024/07/16 18:30

แนวทางการลงปฏิบัติงานในระบบโรงพยาบาลทันตกรรม Do and Don't in Clinical Practice ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

🕖 2024/07/17 11:00~2024/07/17 14:00

อบรม "ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาทันตแพทย์หลังปริญญามหิดล" ประจำปี 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

🕖 2024/07/17 15:00~2024/07/17 18:00

อบรม "ส่งเสริมสุขภาวะทางปัญญาทันตแพทย์หลังปริญญามหิดล" ประจำปี 2567 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

https://dt.mahidol.ac.th/news/news-20240419-2/

📍 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

🕖 2024/07/18 10:30~2024/07/19 18:30